FÆRDSELSTAVLER OG VEJAFMÆRKNINGER
Hvad betyder tavlen?

Undertavler / Supplementary signs

U1

U2

U3

U3

U3

U4

U5

U6

U6,7

U6,8

Advarselstavler / Warning signs

A 11
Farligt vejkryds / Dangerous crossroads

A 11.1
Farligt vejkryds / Dangerous junction

UA 99 
Uheldskryds / Accidents Cross

A 16
Rundkørsel / Roundabout

A 17 
Fodgængerfelt / Pedestrian crossing

A 18
Modkørende færdsel / Oncoming traffic

A 19
Lyssignal / Traffic lights

A 20
Kø / Queues

A 21
Cyklister / Cyclists

A 22
Børn / Children

A 18
Ryttere / Horseback riders

A 26
Dyrevildt / Wild animals

A 27
Kreaturer / Cattle

A 31
Glat vej / Slippery road

UA 31
Isglat / Ice

A 33
Løse sten / Loose stones

A 34
Stenskred / Rock avalanche

A 35
Farlig rabat / Dangerous verge

A 36
Bump / Hump

A 37
Ujævn vej / Uneven road

A 39
Vejarbejde / Road works

A 41,1
Højresving / Sharp bend right

A 41,2
Venstresving / Sharp bend left

UA 41
Hastigheds-
angivelse /
Speedinstruction

A 42,1
Flere sving, det første til højre / Numerous bends, the first to the right

A 42,2
Flere sving, det første til venstre / Numerous bends, the first to the left

A 43,1
Indsnævret vej / Road narrows

A 43,2
Indsnævret vej i venstre side /
Road narrows on the left

A 43,3
Indsnævret vej i højre side / Road narrows on the right

A 44
Tunel / Tunnel

UA 43
Fri bredde / Maximum width

A 46,1
Stejl nedkørsel / Steep hill downwards

A 46,2
Stejl stigning / Steep hill upwards

A 72
Jernbane-
overkørsel uden bomme /
level crossing without a barrier

UA 72
Se efter tog / Look out for trains

A 73
Jernbane-
overkørsel med bomme /
Level crossing with a barrier

UA 73
Varsling af eliktrificeret bane / Warning electrified track

A 74,1
Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel / Cross marking for a single track level crossing

A 74,2
Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel / Cross marking for a multiple track level crossin

A 75
Afstandsmærker
/ Distance markers

A 71
Letbane / Light rail

A 91
Oplukkelig bro / Draw bridge

A 92
Havnekaj / Quayside

A 95
Sidevind / Side wind

A 96
Lavtgående fly / Low flying aircraft

A 99
Anden fare / Other dangers

A 99
Anden fare / Other dangers

Vigepligtstavler / Give way signs

B 11 
Ubetinget vigepligt / Give way left & right

UB 11,1
Forvarsling for stop / Pre-warning for a full stop

UB 11,2
Dobbeltrettet cykelsti / Cycle way in both directions

B 13 
Stop / Stop

B 15 
Sammenfletning
/ Merge rule

B 16 
Hovedvej / Main road

B 17 
Hovedvej ophører / End of main road

B 18 
Hold tilbage for modkørende / Give way to oncoming traffic

B 19 
Modkørende færdsel skal holde tilbage / Oncoming traffic must give way

Forbudstavler / Prohibitory signs

C 11.1
Højresving forbudt / No right turn

C 11.2
Venstresving forbudt / No left turn

C 12
Vending forbudt / No U turns

C 19
Indkørsel forbudt / No entry

C 21
Kørsel i begge retninger forbudt / No entry from both ends

C 22,1
Motorkøretøj, traktor og motorredskab forbudt / Motorvehicles, tractors and motorized implements forbidden

C 22,2
Motorcykel forbudt / No motorcycles allowed

C 23,1
Lastbil forbudt / No lorries allowed

C 23,2
Bus forbudt / Buses forbidden

C 23,3
Kørsel med farligt gods forbudt / Driving with dangerous goods forbidden

C 24,1
Traktor og motorredskab forbudt / Tractors and motorized implements forbidden

C 24,2
Hestevogn og lignende forbudt / Horse and carts or equivalent forbidden

C 25,1
Cykel og lille knallert forbudt / Cycles and mopeds forbidden

C 25,2
Lille knallert forbudt / Mopeds forbidden

C 26,1
Ridning og føring af hest forbudt / Riding and leading horses forbidden

C 26,2
Fodgængere forbudt / No pedestrians are allowed

C 31
Totalvægt / Total weight

C 32
Totalvægt af vogntog / Total weight of lorry and trailer

C 35
Akseltryk / Axle weight

C 36
Boogietryk / Bogie wheels total weight

C 41
Vognbredde / Total vehicle width

C 42
Vognhøjde / Vehicle’s total height

C 43
Vognlængde / Vehicle’s total length

C 51
Overhaling forbudt / No overtaking

C 52
Overhaling med lastbil forbudt / Overtaking with a lorry forbidden

C 53
Ophør af overhaling forbudt / End of no overtaking

C 54
Ophør af overhaling med lastbil forbudt
/ End of overtaking restriction for lorries

C 55
Lokal hastigheds-
begrænsning
/ Maximum speed limit

C 56
Ophør af lokal hastigheds-
begrænsning / End of maximum speed limit

C 59
Ophør af forbud / End of restrictions

C 61
Standsning forbudt / Stopping and parking forbidden

C 62
Parkering forbudt / Parking forbidden

C 92
Passage uden stop forbudt / Passage without stopping forbidden

Undertavler der begrænser eller forbyder standsning/parkering

Under plate that is limiting or forbidding stopping/parking

Undertavler der begrænser eller forbyder standsning/parkering

Under plate that is limiting or forbidding stopping/parking

Undertavler der begrænser eller forbyder standsning/parkering

Under plate that is limiting or forbidding stopping/parking

Påbudstavler / Compulsory direction signs

D 11
Påbudt kørselsretning / Compulsory driving directions

D 11
Påbudt kørselsretning / Compulsory driving directions

D 11
Påbudt kørselsretning / Compulsory driving directions

D 11
Påbudt kørselsretning / Compulsory driving directions

D 11
Påbudt kørselsretning / Compulsory driving directions

D 11
Påbudt kørselsretning / Compulsory driving directions

D 11
Påbudt kørselsretning / Compulsory driving directions

D 11
Påbudt kørselsretning / Compulsory driving directions

D 12
Påbudt kørselsretning i rundkørsel / Compulsory driving direction at a roundabout

D 15
Påbudt passage / Compulsory passage

D 15
Påbudt passage / Compulsory passage

 

D 16
Valgfri passage / Free choice of passage

D 21
Cykelsti / Cycle lane

UD 21,1
Dobbeltrettet cykelsti / Cycle lane in both directions

UD 21,2
Dobbeltrettet cykelsti ophører / End of cycle lane in both directions

UD 1
Undertavle til D 21 / Under plate for D 21

D 22
Gangsti / Footpath

D 23
Ridesti / Horse riders path

D 26
Delt sti / Divided pedestrian/ cycle path

D 27
Fællessti / Paths for multiple use

D 55
Mindste hastighed / Minimum speed

D 11
Ophør af mindste hastighed / End of minimum speed

Oplysningstavler / Informative signs

E 11
Ophængt pilafmærkning / Suspended arrow markings

E 11
Ophængt pilafmærkning / Suspended arrow markings

E 11
Ophængt pilafmærkning / Suspended arrow markings

E 11
Ophængt pilafmærkning / Suspended arrow markings

E 11
Ophængt pilafmærkning / Suspended arrow markings

E 11
Ophængt pilafmærkning / Suspended arrow markings

E 11
Ophængt pilafmærkning / Suspended arrow markings

E 15
Vognbaner med kryds / Lanes at cross roads

E 16,1
Vognbaneforløb med sammenfletning / The course of the lanes with the merge rule

E 16,1.1
Vognbaneforløb med sammenfletning / The course of the lanes with the merge rule

E 16,1.6
Vognbaneforløb med vognbaneforøgelse
/ Lanes with lane increase

E 16,1.7
Vognbaneforløb med vognbaneforøgelse
/ Lanes with lane increase

E 16,2
Vognbaneforløb med vognbaneskift / The course of the lanes with the changing lanes rule

E 17
Fodgængerfelt / Pedestrian crossing

E 18
Blind vej / No through road for vehicles

E 18,1
Blind vej med stiforbindelse / No through road for vehicles with path connection

E 19
Ensrettet færdsel / One way traffic

E 21,1
Anbefalet rute for cyklister / Recommended route for cyclists

E 21,2
Anbefalet rute for vandrere / Recommended route for hikers

E 21,3
Anbefalet rute for ridende / Recommended route for horse riders

E 21,4
Anbefalet rute for lille knallert / Recommended route for mopeds

E 22,1
Anbefalet rute for lastbiler / Recommended route for lorries

E 22,2
Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods / Recommended route for vehicles with dangerous goods

E 23
Vejledning for invalide / Instuction for invalids

E 11
Ophængt pilafmærkning / Suspended arrow markings

E 24
Vejledning for synshandi-
cappede / Guidance for the visually impaired

E 26
Fodgængertunnel eller fodgængerbro / Pedestrian tunnel or pedestrian bridge

E 26
Fodgængertunnel eller fodgængerbro / Pedestrian tunnel or pedestrian bridge

E 30
Letbane-
holdeplads/ Light rail stop

E 31
Busholdeplads
/ Local bus stop

E 32
Taxiholdeplads
/ Taxi stance

E 33
Parkering / Parking

E 33
Parkering / Parking

E 33,1
Parkeringsarealet ligger både før og efter tavlen / The parking area is both before and after the sign

E 33,1
Parkeringsarealet ligger både før og efter tavlen / The parking area is both before and after the sign

E 33,1
Parkeringsarealet ligger både før og efter tavlen / The parking area is both before and after the sign

E 34
Nødplads. Plads der kan anvendes til nødstop / SOS. Space that can be used for emergency stop

UE 34
Brandslukker og nødtelefon / Fire extinguisher and emergency telephone

E 37
Krybespor / Crawler lane

E 39
Anbefalet hastighed / Recommended speed

E 39
Anbefalet hastighed / Recommended speed

E 40
Anbefalet hastighed ophører / Recommended speed ceases

E 41
Hastighedsangivelse for frakørsel / Recommended speed for the exit lane

Områdetavler/ Road classification area sign

E 42
Motorvej / Motorway

E 43
Motortrafikvej / Motor vehicle only road

E 44
Motorvej ophører / End of motorway

E 45
Motortrafikvej ophører / End of motor vehicle only road

E 49
Gågade / Pedestrian street

E 50
Ophør af gågade / End of pedestrian street

E 51
Opholds- og legeområde / Residential- and play area

E 52
Ophør af opholdsog legeområde / End of residential and play area

E 53
Område med fartdæmpning / Area with speed restriction

E 54
Ophør af område med fartdæmpning / End of area with speed restriction

E 55
Tættere bebygget område / A built-up-area

E 56
Ophør af tættere bebygget område / End of a built-up-area

E 68
Zonetavle / Parking zone sign

E 68 B
Zonetavle med tidsbegrænsning / Zone sign with time restriction

E 69
Ophør af zone / End of zone

E 80
Generelle hastighedsbegrænsninger / General speedrestrictions

F 11
Pilvejvisere / Arrow directory

F 12
Pilvejvisere / Arrow directory

F 13
Pilvejvisere / Arrow directory

F 14
Midlertidige pilvejvisere / Temporary arrow directory

Vejvisningstavler / Directional signs

F 16
Frakørselsvejviser
/ Exit road directory

F 18
Tabelvejviser
/ Table directory

F 21
Stivejviser
/ Path directory

F 21,1
Stirutetavle
/ Path route sign

F 21,2
Stipilvejviser
/ Path directory

F 21,3
Stitabelvejviser
/ Path table directory

F 21,4
Stidiagramtavle
/ Path diagram sign

F 30
Særlig servicevejvisning
/ Special service instructions

F 33,1
Parkeringspilvejviser
/ Parking arrow guide

F 33,2
Parkeringspilvejviser
/ Parking arrow guide

 

G 11
Portalorienteringstavle
/ Suspended directional sign

G 14
Diagramorienteringstavle
/ Diagram directional sign

G 15
Vognbaneorienteringstavle
/ Lane directional sign

G 18
Tabelorienteringstavle
/ Table directional sign

H 41
Afstandstavle
/ Distance sign

H 42
Delt afstandstavle
/ Divided distance signs

H 45
Stedtavle
/ Town name sign

H 47
Amts- og kommunetavleH
/ County and communal sign

I 11
Frakørselsvejviser 0-m tavle
/ Exit directory 0-m sign

I 12
500-m frakørselstavle
/ 500-m exit sign

I 13
1500-m frakørselstavle
/ 1500-m exit sign

I 16
Frakørselsvejviser 0-m tavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej
/ Exit directory 0-m sign for joining another motorway

I 17
500-m frakørselstavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej
/ 500-m exit sign for joining another motorway

I 20
Motorvejskryds. Angiver symbol for motorvejskryds og motorvejskrydsets navn
/ Motorway junction. Indicates motorway junction symbol and motorway junction name

J 11
Anviste vognbaner
/ Allocated lanes

J 11
Anviste vognbaner
/ Allocated lanes

 

J 11
Anviste vognbaner
/ Allocated lanes

 

J 12
Forvarsling af vognbaneforløb
/ Pre-warning of the course of the lanes

J 13
Diagramorienteringstavle for motorveje
/ Diagram signs for motorways

K 11
Bekræftelsestavle
/ Confirmation signs

K 12
Afstandstavle
/ Distance sign

L 41
Rutenummer for Europavej
/ Route number for a European road

L 42
Rutenummer for primære ruter
/ Route number for primary routes

L 43
Rutenummer for sekundære ruter
/ Route number for secondary routes

L 44
Rutenummer for ringruter
/ Route number for ring roads

L 45
Rutenummer for stier
/ Route number for paths

L 50
Ruteidentifikation for turistruten, Margueritruten
/ Route identification for a tourist route, “Margueritruten” The marigold route

Servicetavler / Services signs

M 10
Færge for gående og cyklende
/ Ferry for walking and cycling

M 11
Færge
/ Ferry

M 12
Lufthavn
/ Airport

M 13
Jernbanestation
/ Railway station

M 14
Bus terminus
/ Busterminal

M 15
Transportcenter
/ Transport Center

M 16
Parker og rejs. P-plads ved jernbanestation eller busterminal
/ Park and travel. Parking space at railway station or bus terminal

M 17
Posthus
/ Postoffice

M 21
Førstehjælp
/ First aid

M 22
Telefon
/ Phone

M 23
Værksted
/ Workshop

M 30
Primitiv teltplads for stitrafikanter
/ Primitive campsite for pathfinders

M 31
Campingplads for telte
/ Campsite for tents only

M 32
Campingplads for autocampere
/ Caravan site

M 33
Huse
/ Houses

M 34
Rasteplads
/ Recreation area

M 35
Badested
/ Bathing

M 36
Golfbane
/ Golf course

M 37
Fiskesø
/ Fishing lake

M 41
Vandrehjem
/ Hostel

M 42
Hotel
/ Hotel

M 42,1
WC
/ WC

M 43
Restaurant
/ Restaurant

M 45
Cafeteria
/ Cafeteria

M 47
Tømning af kemisk toilet
/ Emptying the chemical toilet

M 51
Kirke
/ Church

M 51,2
National seværdighed
/ National attraction

M 52,1
Seværdighed
/ Place of interest

M 53
UNESCO verdensarvsmonument
/ UNESCO World Heritage Monument

M 57
Industriområde
/ Industrial area

M 61
Information
/ Information

M 61,1
Information med mulighed for reservation
/ Information with the possibility of booking

M 100
Mindre virksomheder
/ Smaller companies

Kantafmærkningstavler / Edge marking signs

N 41
Kantafmærkningspæle
/ Side marker posts

N 41
Kantafmærkningsplader
/ Side marker plates

N 43
Spidsmarkering
/ Arrowed markings

N 44
Markeringskegle
/ Marking cone

O 41-42
Retningspile
/ Directional arrows

O 43-45
Spærrebomme
/ Road closed signs

P 11
Hellefyr
/ Bollards

Signalanlæg / Traffic light signals

X 11
Hovedsignal
/ Main traffic lights

X 12
Pilsignal
/ Arrow traffic lights

X 12
Pilsignal
/ Arrow traffic lights

X 16
Cyklistsignal
/ Cycle traffic lights

X 18
Fodgængersignal
/ Pedestrian lights

X 19
Bussignal
/ Bus lights

X 20
Repetitionssignal
/ Repeater lights

Y 17
Vognbanesignal
/ Lane lights

Rød lys

Rød lys

Gult lys

Grønt lys

Kørebaneafmærkning / Lane markings

Q 41
Vognbanelinie
/ Ordinary lane markings

X 12
Pilsignal
/ Arrow traffic lights

Q 44
Spærrelinie /
Solid or continuous lane-lines

Q 45
Spærreflade
/ Prohibited areas

Q 46
Fodgængersignal
/ Solid side lane markings

 

Q 47
Punkteret kantlinie
/ Broken side lane markings

R 13
Dobbelte vognbanepile
/ Double lane arrows

R 15
Pile for vognbaneskift
/ Arrows for a lane change

 

S 11
Vigelinie
/ Absolute give way duty lines

S 13
Stoplinie
/ Stop lines

S 16
Afslutning af svingbane
/ Guided turning lanes

S 17
Fodgængerfelt
/ Pedestrian crossing area

S 18
Rumlestriber
/ Noise rumble strips

S 21
Cykelfelt
/ Blue cycle areas

S 32
Bump
/ Hump

T 33
Parkeringsbås
/ Parking space

T 61
Standsningsforbud
/ Stopping forbidden

V 11
Trekantsymbol
/ Give way symbol

V 12
Stop
/ Stop

V 15
Rutesymbol
/ Route symbol

 

V 21
Cykelsymbol
/ Cycle symbol

V 23
Invalidesymbol
/ Invalidsymbol

V 33
Parkeringssymbol
/ Parking symbol

V 42
Bussymbol
/ Bus symbol